طول رگ های بدن ............ ، در حدود 560 هزار کیلومتر است .

طول رگ های بدن ............ ، در حدود 560 هزار کیلومتر است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی