کلیه ها روزانه چند لیتر خون را تصفیه می کنند.؟؟؟؟؟

کلیه ها روزانه چند لیتر خون را تصفیه می کنند.؟؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی