کدام شهرستان به زبان محلی ارم نارم صحبت میکند

کدام شهرستان به زبان محلی ارم نارم صحبت میکند

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کرمان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی