كدام گزينه با اصول و خصوصيات مكتب ادبي «كلاسيسم» مطابقت ندارد؟

كدام گزينه با اصول و خصوصيات مكتب ادبي «كلاسيسم» مطابقت ندارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی