صفاتي كه به لحاظ رابطه و نسبتي كه ميان ذات خداوند و يكي از آفريدگان برقرار است...... ناميده مي‌شود. مانند

صفاتي كه به لحاظ رابطه و نسبتي كه ميان ذات خداوند و يكي از آفريدگان برقرار است...... ناميده مي‌شود. مانند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی