در امریکا طبق امار و به طور میانگین از هر ....نوزاد یکی نامشروع است

در امریکا طبق امار و به طور میانگین از هر ....نوزاد یکی نامشروع است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی