کنایه از چیست ؟(عاقبت گرگ زاده شود گر چه ادمی بزرگ شود؟

کنایه از چیست ؟(عاقبت گرگ زاده شود گر چه ادمی بزرگ شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی