10کیسه داریم ودرهرکیسه10سکه.وزن سکه های1کیسه کمتراست.حداقل چندباراز ترازوی دیجیتال استفاده کنیم وآن کیسه رابیابید؟؟

10کیسه داریم ودرهرکیسه10سکه.وزن سکه های1کیسه کمتراست.حداقل چندباراز ترازوی دیجیتال استفاده کنیم وآن کیسه رابیابید؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی