منظور از آسیاب به نوبت به چه معنا است؟

منظور از آسیاب به نوبت به چه معنا است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یعنی اسیاب بعدی نوبت شما است (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی