کوتاه ترین مرد جهان چند سانتی متر است؟؟

کوتاه ترین مرد جهان چند سانتی متر است؟؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ۵۴.۶ (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی