کدام کشور بیشترین مدال را در المپیک گرفته است؟

کدام کشور بیشترین مدال را در المپیک گرفته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی