علم وجود اشیا از آن جهت که هستن و وجود دارن را چه مینامند؟

علم وجود اشیا از آن جهت که هستن و وجود دارن را چه مینامند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی