مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت. تمام گوسفندهایش به جز 9 تا مردند. چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت. تمام گوسفندهایش به جز 9 تا مردند. چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی