چند دقیقه طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد؟

چند دقیقه طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 8 دقیقه 17 ثانیه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی