یک ساعت شطرنج بازی کردن برابراست با ...... پیاده روی درطول روز است

یک ساعت شطرنج بازی کردن برابراست با ...... پیاده روی درطول روز است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی