این سخن از کیست؟هرکس از شما در راه خدا کشته شوددر حالی که پایداری کرده وبه دشمن پشت نکرده باشد او در بهشت است.

این سخن از کیست؟هرکس از شما در راه خدا کشته شوددر حالی که پایداری کرده وبه دشمن پشت نکرده باشد او در بهشت است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی