. شانزدهم مرداد ماه امسال، چندمین سالگرد تشکیل «جهاد دانشگاهی» است؟

. شانزدهم مرداد ماه امسال، چندمین سالگرد تشکیل «جهاد دانشگاهی» است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی