پس از عثمان مردم به چه کسی روی اوردند واز او خواستند تا خلیفه شود؟

پس از عثمان مردم به چه کسی روی اوردند واز او خواستند تا خلیفه شود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی