در کدام سبک نقاشی انسان تنها انسان است و نقاش تعمدن مرد یا زن بودن را مشخص نمی کند؟(

در کدام سبک نقاشی انسان تنها انسان است و نقاش تعمدن مرد یا زن بودن را مشخص نمی کند؟(

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی