چندی قبل مورخان اروپا کدام شهنشاه ایران را به عنوان قدرتمند و فرهنگساز ترین شاه تاریخ ایران اعلام کردند؟

چندی قبل مورخان اروپا کدام شهنشاه ایران را به عنوان قدرتمند و فرهنگساز ترین شاه تاریخ ایران اعلام کردند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی