اگر اعداد را از1 تا 100 باهم جمع کنید پاسخ چه عددی میشود؟

اگر اعداد را از1 تا 100 باهم جمع کنید پاسخ چه عددی میشود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی