ای کمیل!هیچ علمی نیست مگر اینکه من آن را اغاز می کنم،وهیچ سری نیست مگراینکه قایم علیه السلام آن را به پایان میرساند

ای کمیل!هیچ علمی نیست مگر اینکه من آن را اغاز می کنم،وهیچ سری نیست مگراینکه قایم علیه السلام آن را به پایان میرساند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی