علم بدون تکامل اخلاقی خطرناک و نابود کننده است.سخن کیست؟

علم بدون تکامل اخلاقی خطرناک و نابود کننده است.سخن کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی