نام قدیمی شهر اصفهان کدام گزینه بوده است؟

نام قدیمی شهر اصفهان کدام گزینه بوده است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی