رهبر عزیزحضرت ایت الله خامنه ای (دامت برکاته )در چه شهری متولد شدند؟

رهبر عزیزحضرت ایت الله خامنه ای (دامت برکاته )در چه شهری متولد شدند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی