همبرگر برای اولین بار در کدام کشور ساخته شد؟

همبرگر برای اولین بار در کدام کشور ساخته شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی