چه کسی مردم را به صورت پنهانی در طول 3سال به غار حرا دعوت میکرد؟

چه کسی مردم را به صورت پنهانی در طول 3سال به غار حرا دعوت میکرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی