چقدرطول ميكشدطول می کشد که کهکشان راه شیری یکبار دور خود بچرخد ؟

چقدرطول ميكشدطول می کشد که کهکشان راه شیری یکبار دور خود بچرخد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی