وقتی به خورشید نگاه می کنید، صحنه ی .......... دقیقه قبل از آن را مشاهده می کنید.

وقتی به خورشید نگاه می کنید، صحنه ی .......... دقیقه قبل از آن را مشاهده می کنید.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی