به ارتباط انحصاریه نهاد یا موسسه ای به اینترنت که برای استفاده ی دیگران مخارجی در پی دارد... میگویند

به ارتباط انحصاریه نهاد یا موسسه ای به اینترنت که برای استفاده ی دیگران مخارجی در پی دارد... میگویند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی