(ساقی بیارباده که ماه صیام رفت/درده قدح که موسم ناموس ونام رفت) سروده ی کیست؟ {سالار}

(ساقی بیارباده که ماه صیام رفت/درده قدح که موسم ناموس ونام رفت) سروده ی کیست؟ {سالار}

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی