اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارین چند سیب دارید؟

اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارین چند سیب دارید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی