شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی 60 درجه و طرف دیگر30است خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است.تخم کدوم طرفی میره؟

شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی 60 درجه و طرف دیگر30است خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است.تخم کدوم طرفی میره؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی