سازمان بهداشت جهاني کدام شهر را عنوان بهداشتي‌ترين و سالم‌ترين شهر ايران برای چهارمین سال متوالی انتخاب كرد؟

سازمان بهداشت جهاني کدام شهر را عنوان بهداشتي‌ترين و سالم‌ترين شهر ايران برای چهارمین سال متوالی انتخاب كرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی