فیل بالغ به طور متوسط در روز چند لیتر آب میخورد ؟

فیل بالغ به طور متوسط در روز چند لیتر آب میخورد ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 180 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی