طول قد هر انسان سالم .... برابر وجب دست خودش هست

طول قد هر انسان سالم .... برابر وجب دست خودش هست

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 8 (14 نفر)
  • 5 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی