اين سخن از كيست؟زشتي پاسخ (که مي شنوي)، از زشتي سخن است (که مي گويي). mina72

اين سخن از كيست؟زشتي پاسخ (که مي شنوي)، از زشتي سخن است (که مي گويي). mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی