مشکلاتی که با خطاهای انسانی، مخاطرات محیطی و اختلالات سیستم کامپیوتری، ایجاد میشود چه نوع تهدیداتی نامیده میشود؟؟

مشکلاتی که با خطاهای انسانی، مخاطرات محیطی و اختلالات سیستم کامپیوتری، ایجاد میشود چه نوع تهدیداتی نامیده میشود؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی