مهمترین و ارزانترین منبع انرژی در تغذیه انسان چیست؟؟

مهمترین و ارزانترین منبع انرژی در تغذیه انسان چیست؟؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • چربی (1 نفر)
  • کربوهیدارتها (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی