گفتار نیک پندار نیک کردار نیک ////سخن کیست؟

گفتار نیک پندار نیک کردار نیک ////سخن کیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نادر شاه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی