شاهنامه فردوسی چند بیت دارد؟

شاهنامه فردوسی چند بیت دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 68000 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی