اگر بتوانیم در هر دقیقه 300 ستاره در آسمان بشماریم ، برای شمردن تمام آن ها چند سال عمر لازم است؟

اگر بتوانیم در هر دقیقه 300 ستاره در آسمان بشماریم ، برای شمردن تمام آن ها چند سال عمر لازم است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی