محلول کربن دی اکسید در آب خاصیت.....دارد و محلول تورنسل را به رنگ ... در میاورد

محلول کربن دی اکسید در آب خاصیت.....دارد و محلول تورنسل را به رنگ ... در میاورد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی