برترين ادب آن است كه انسان در حد و اندازه خود بماند و از حد خود تجاوز نكند. از کدام معصوم میباشد؟

برترين ادب آن است كه انسان در حد و اندازه خود بماند و از حد خود تجاوز نكند. از کدام معصوم میباشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی