کونگ فو توآ چند خط دارد و جمع تمام خطوط چند تکنیک است

کونگ فو توآ چند خط دارد و جمع تمام خطوط چند تکنیک است

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 7 خط و 220 هار تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی