چند درصد از گیاهان در اقیانوس ها رشد میکنند؟

چند درصد از گیاهان در اقیانوس ها رشد میکنند؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 90% (2 نفر)
  • 60% (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی