خوی در عبارت همه خوی و خون را زمین ریختند به چه معناست؟

خوی در عبارت همه خوی و خون را زمین ریختند به چه معناست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی