اخرین پادشاه زند که بود

اخرین پادشاه زند که بود

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اغا محمد خان زند (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی