کدام واژه به معنی « ستایش و بزرگ داشت » است...؟(jaber 006)

کدام واژه به معنی « ستایش و بزرگ داشت » است...؟(jaber 006)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی