مناسبترین عقد جهت اعطای تسهیلات بانکی برای امور تجاری کدام است؟

مناسبترین عقد جهت اعطای تسهیلات بانکی برای امور تجاری کدام است؟

تاکنون 30 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مضاربه (22 نفر)
  • جعاله (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی